Làm nắm nào để bạn cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối tình dục giữa những phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bắt đầu để tạo thành một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, những lựa chọn xây cất mà bạn chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục tiêu của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của người sử dụng khi sản xuất sơ đồ tứ duy:

Họ cần tin tức gì để hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó bắt buộc phải cụ thể đến nấc nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của công ty hấp dẫn hơn?