Xem phim tây du: tây hành kỷ tập 61 vietsub

Tây du ký

Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi đôi mươi Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100
Tam Tạng có lòng quét tháp

Ngộ Không gặp gỡ dịp bắt yêu


Nói về bốn thầy trò đi đặng tám trăm dặm đường.

Tới hết mùa ướp lạnh lẽo, xa xa thầy thành trì nước khác.

Bạn đang xem: Xem phim tây du: tây hành kỷ tập 61 vietsub

Tam Tạng dừng ngựa nói rằng:

- Ngộ Không, lầu đài nào đó vậy?

Tôn Hành mang coi rồi nói rằng:

- chắc chắn rằng thành vua thời phải.

Tam Tạng nghe giục ngựa tới, thấy chợ búa đông đầy, bạn bộ hành như kiến.

Ði một đỗi thấy thầy than rằng:

- cực kỳ đỗi bé thỏ chết, nhỏ chồn ngó thấy còn thảm thay, bởi vì thương loài thú như nó. Huống bỏ ra mình chạm mặt sãi mắc nạn mà lại chẳng động lòng? Vậy thời Ngộ không hỏi thăm thử vài lời, coi những sãi ấy vì chưng cớ nào mà lại mắc tội như vậy?

Tôn Hành trả vưng lời, bước đến hỏi rằng:

- Mấy ông Hòa Thượng kia? Chẳng tuyệt ở miếu nào, phạm tội đưa ra mà có gông mang xiềng như vậy?

Các sãi đồng quì xuống thưa rằng:

- Gia gia ôi! cửa hàng chúng tôi ở chùa Kim quang, thiệt bạn ngay nhưng mắc nạn, oan ức biết chừng nào.

Tôn Hành trả hỏi:

- miếu kim quang làm việc đâu?

Các sãi nói:

- Ði khỏi mặt đường nầy thì tới.

Tam Tạng cách lại hỏi rằng:

- các ông bị hàm oan làm cho sao?

Các sãi nói:

- tuy gia gia làm việc phương xa bắt đầu đến đây, song cửa hàng chúng tôi có biết mặt. Ngặt địa điểm nầy không đủ can đảm nói cho cạn lời, xin vời vào chùa kim quang sẽ đàm đạo.

Tam Tạng nói:

- Phải.

Ðồng đi theo các sãi cho cửa núi, thấy trên có tấm đại dương đề bãy chữ vàng như vầy:

- sắc đẹp kiến Hộ quốc Kim quang tự.

Nghĩa là: Vua lập miếu Kim quang để giúp nước. Tuy chùa cao lớn, ngặt hiện nay phong cảnh vô cùng buồn.

Thiệt là:

Hoa rơi đầy đất chùa không sãi,

Chim nói rầy tai nẻo vắng ngắt người.

Tam Tạng coi thấy đụng lòng rơi lụy.

Các sãi mở cửa tam quan. Tam Tạng với Tôn Hành Giả, bát Giái, Sa Tăng đồng vào lạy Phật.

Xong rồi xuống đơn vị phương trượng, thấy những sãi nhỏ bị xiềng trong gốc cột.

Tam Tạng xemthấy thãm thương!

Khi ấy các sãi đồng làm cho lễ hỏi rằng:

- Chẳng hay những lão gia nghỉ ngơi Ðông Ðộ cho đây chăng?

Tôn Hành Giả cười cợt rằng:

- Mấy thầy nầy có học quẻ vị bốc tiên tri tiên bắt đầu đặng như vậy

Các sãi nói:

- shop chúng tôi không biết bói khoa đưa ra hết. Bởi chúng tôi bị hàm oan khổ sở, cứ niệm phật, kêu trời có khi cảm đụng chư thần, nên ngày qua nội chùa đồng thấy một điềm nằm mộng như nhau. Thần nhơn méc bảo rằng: có thánh tăng sinh hoạt Ðông Ðộ Ðại Ðường, ngày mai đến cứu nạn. Do cớ ấy nên công ty chúng tôi thấy các lão gia dị tướng, đi đến buộc phải ngày, cửa hàng chúng tôi chắc là thánh tăng mang lại đây cứu nạn

Tam Tạng hỏi:

- Ðây là nước chi, những ông bị hàm oan làm sao; cắt nghĩa cho xấu tăng rỏ?

Các sãi nói:

- Ðây là nước Tế thại, to hơn các nước xung quanh. Hay năm tất cả bốn nước gần đến cống sứ, tư nước gần ấy là: Phía phái mạnh nước Nguyệt đa; phía Bắc nước Cao xương; phía Ðông nước Tây lương; phía Tây nước Bổn bát. Tứ nước ấy năm nào cũng đem ngọc lành châu sáng, gái giỏi ngựa hay cơ mà cống sứ cho bổn quốc, ước xin khỏi chinh vạc nước mình.

Tam Tạng nói:

- do đó thì nước nầy là thượng bang, nên những nơi tùng phục, chắc chắn là vua sáng sủa tôi ngay, văn hiền đức vỏ chánh. Vì chưng vua có đạo, yêu cầu lân quốc mới kinh vì.

Các sãi nói:

- Vua đang không đạo, văn võ cũng chẳng hiền. Nguyên miếu Kim quang nầy thuở ni trên tháp hiện tại hào quang, đêm tối càng tỏ rạng rộng nữa, nên các nước ngó thấy tởm phục mười phần, hay năm đồng cống sứ. Chẳng ngờ cách tía năm trước, mồng một tháng bảy, nửa tối trời mưa huyết, tháp ấy đỏ lòm, nên hào quang đãng mất chiếu, hai năm nay bốn nước nhỏ tuổi không cống sứ nữa. Vua ước ao hưng binh vấn tội tư nước ấy, những quan văn vỏ tâu hồ nghi rằng:

- chắc hẳn là các sãi miếu Kim quang ăn cắp bửu bối bên trên tháp vàng, nên mất hào quang. Những nước ngở bổn quốc sẽ suy rồi, buộc phải không cống lể.

Vua tin lời sàm tấu, bắt cửa hàng chúng tôi lên khảo trường đoản cú ngày. Yêu mến hại mang lại mấy ông thầy già bị tra nhưng chết, mấy ông sồn sồn thì bị tiêu diệt sau. Còn shop chúng tôi trai tráng, tốt sức chịu đựng đòn, cần còn sinh sống mà chịu hành tội. Nay tra khảo sẽ nhàm, mới đóng gông đóng góp xiềng lại đó. Xin lão gia xét lại, chúng tôi giữ gìn theo luật, lễ như thế nào dám tham gian, gồm đâu lấy bữu bối bên trên tháp? Xin thánh tăng từ bi cứu nạn, công đức hằng hà

Tam Tạng nghe nói than rằng:

- Chuyện nầy thiệt u minh, thiệt nặng nề nổi kêu nài nỉ lắm! Ngộ Không! Chừng nầy là bao giờ đó?

Tôn Hành giả thưa rằng:

- chắc là giữa giờ thân

Tam Tạng nói:

- Ta mong muốn vào yết chúa, mà đổi giấy thông quan, ngặt việc của mấy thầy không rõ. Trước khi ta thoát ra khỏi Trường An bao gồm lời nguyện rằng: gặp gỡ miễu thì thắp hương, đến chùa thì lạy phật, gặp tháp thì quét tháp. Nay cho đây gặp gỡ chư tăng mắc nạn, cũng bởi vì bữu tháp mà lại ra. Vậy thì ngươi bó cho ta một cây chổi mới, đặng ta rửa mặt gội rồi, đã đi quét tháp. Hoặc may hào quang quẻ chiếu lại như cũ, ta đang tâu với chúa, xin xả tội chúng tăng.

Khi ấy các sãi nghe nói, ngay lập tức chạy ra sau bếp, lấy búa đem chuyển cho chén Giới nhưng mà nói rằng:

- Xin gia gia chặt xiềng cho chúng nó đi dọn cơm trắng dọn nước

Bát Giới cười rằng:

- Chẳng dùng búa có tác dụng chi, hãy cậy ông Hòa Thượng mặt tất cả lông dài, bẽ xiềng như nháy mắt Tôn Hành trả nghe nói, lại vuốt một cái, xiềng tỏa gảy ngang, vuốt cái xiềng nào, thì dòng xiềng ấy gảy hết. Những sãi nhỏ dại mừng đặng giáp xiềng, đồng chạy vào nhà trù nấu nướng nước dọn cơm chay thiết đãi.

Ðoạn thầy trò Tam Tạng ăn uống uống hoàn thành rồi, thì trời sẽ tối.

Xãy thấy nhì Hòa Thượng mang hai cây thanh hao mới, sải nhỏ dại thắp đèn, lại sở hữu một sãi nhỏ tuổi đến trước mặt Tam Tạng nói rằng:

- Bạch quá lão gia tôi đã hâm nước xong xuôi rồi, mời lão gia tắm gội

Tam Tạng rửa mặt gội hoàn thành rồi, vắt áo chẹt, gắng chổi lên quét tháp.

Tôn Hành đưa thưa rằng:

- bên trên tháp đã bị mưa máu vấy rồi, thọ ngày ko chiếu hào quang, e sanh thiết bị dữ. Ðể tôi đi quét với thầy

Tam Tạng nói:

- bởi vậy thì xong xuôi lắm!

Nói rồi thầy trò đồng lên bàn Phật dâng hương đèn.

Tam Tạng lạy với vái rằng:

- Ðệ tử là trằn Huyền Trang vưng lịnh Ðường hoàng đế, qua tây thiên lạy phật thỉnh kinh. Nay mang đến nước Tế thại chùa Kim quang, thấy tháp báu bị uế nhơ, chúng tăng oan ức. Xin Phật tự bi cho rõ sự hàm oan của tăng chúng, thầy trò tôi cảm đức vô cùng.

Vái lạy dứt rồi, Tôn Hành Giả mở cửa tháp và cầm cố đèn.

Tam Tạng bắt từng bên dưới quét lần lên trên, đặng bảy từng như vậy, thì vẫn tới canh ba.

Khi ấy Tôn Hành giả thấy thầy mỏi mê quá, lập tức thưa rằng:

- Thầy sẽ mỏi mệt, nhằm Lão Tôn quét cụ cho.

Tam Tạng hỏi:

- băn khoăn tháp nầy cao mấy từng?

Tôn Hành giả thưa rằng:

- Từng nầy coi còn rộng lắm, cho tới từng chót ít nữa cũng còn sáu từng, chắc hẳn tháp nầy mười cha từng trọn

Tam Tạng nói:

- nên rán quét mang đến hết, mới trọn lời nguyền

Nói rồi rán quét thêm ba từng, đau sườn lưng mỏi cổ quá, lập tức ngồi xuống mà nói rằng:

- Ngộ Không, còn bố từng ngươi quét rứa cho ta, chớ rán ko nổi nữa.

Tôn Hành trả phụng mạng quét từng mười một lên tới từng mười hai.

Xảy nghe tiếng rầm rì trên từng chót, Tôn Hành mang lấy có tác dụng lạ suy nghĩ rằng:

- lạ nầy! Chừng nầy đà canh ba còn ai thủ thỉ trên tháp! vững chắc là hồ ly mà thôi. Ðể coi thử đồ dùng gì mang đến biết.

Nghỉ rồi chun ra đứng thinh không ngó vào cụ thể từng chót, thấy vào tháp gồm hai con quái đương ngồi nhà hàng ăn uống với nhau.

Tôn Hành giả rút thiết bãng cản ngang cửa ngõ tháp hét khủng rằng:

- Nói vậy thì nhỏ quái nầy móc túi bữu bối trong tháp.

Hai bé quái hãi kinh, lấy bầu rượu cùng chén ăn uống cơm nhưng mà liệng Hành Giả.

Khi ấy Tôn Hành mang lướt tới nạt khủng rằng:

- giả dụ ta đập chết hai đứa bây, thì mất tang mất chứng, không có kẻ khai, để bắt sống nhưng tra vấn.

Nói rồi rước thiết bãng càng cổ.

Hai con quái đứng trợn white nói rằng:

- Xin tha shop chúng tôi kẻo oan lắm! Ðể tôi khai rỏ kẻ ăn trộm bữu bối bên trên tháp nầy.

Tôn Hành giả nằm đầu hai con quái, kéo xuống từng tháp lắp thêm mười, thưa rằng:

- Tôi đã bắt đặng hai đứa ăn trộm bữu bối đây

Tam Tạng đương mơ màng, nghe nói mập giựt bản thân thức dậy hỏi rằng:

- bọn chúng nó nơi đâu mà ngươi bắt đặng?

Tôn Hành đưa đè cổ hia nhỏ quái quì trước mặt Tam Tạng mà lại thưa rằng:

- bọn chúng nó uống rượu bên trên tháp, buộc phải Lão Tôn bắt xuống đây. Xin thầy rước khẩu cung, coi nó là yêu quái ở đâu nhưng mà đến ăn cắp bữu bối.

Hai con quái ấy run mau lẹ năn nỉ rằng:

- Xin tha cho shop chúng tôi còn tánh mạng, thì shop chúng tôi cứ thiệt khai ngay. Nhị đứa tôi nguyên nghỉ ngơi núi loạn thạch, động Bích bà, vua Vạn Thánh sai đi tuần tháp. Nhì đứa tôi, một đứa thương hiệu là bôn ba nhi Bá, một đứa thương hiệu là ba bá nhi Bôn. Nguyên ba bá nhi Bôn là niêm ngư tinh còn bôn ba nhi Bá là hắc ngư tinh. Bởi chúa tôi là Vạn Thánh lão long tất cả Vạn Thánh công chúa, nhan sắc như hoa, tài nghề giải nhứt. Kén chọn đặng Cửu Ðầu phó mã thần thông quãng đại, phép nhiệm tài hay. Năm trước Vạn Thánh lão long đi với Cửu Ðầu phò mã mang lại tháp nầy, Phò Mã hóa một trận mưa ngày tiết làm nhơ cái tháp nầy, lại ăn cắp cái hột xá lợi là bửu bối trong tháp đem về động Bích ba, còn Vạn Thánh công chúa thấy ông xã có tài ăn cắp, cũng bắt chiếc lén lên đền rồng Linh hư ăn cắp cỏ bỏ ra chín lá mang đến để mặt đáy ao, xong để hột xá lợi trên vết mờ do bụi cỏ chi, hào quang quẻ chiếu sáng; tuy ban đêm cũng tỏ rạng như ban ngày. Tháng trước nghe đồn Tôn ngộ không đi tây thiên thỉnh kinh, fan ấy thần thông quãng đại, tuyệt kiếm fan quấy mà lại hành. Vày cớ ấy đề xuất sai nhị tôi đi tuần chống thám thính, nếu Ngộ Không đi tới thì về đưa thông tin cho Phò Mã dự phòng.

Tôn Hành mang nghe nói cười rằng:

- Hèn đưa ra kỳ trước Ngưu Ma Vương ăn tiệc tại đó, chúng nó là một đảng bất lương.

Xảy thấy chén Giới và những sãi bé dại xách đèn lồng lên tháp hỏi thăm:

- Sư phụ quét tháp rồi chưa, sao không đi ngủ còn trao đổi chuyện bỏ ra vậy?

Tôn Hành đưa nói:

- Sư đệ lên phía trên hay lắm! Nguyên Vạn Thánh lão long đánh tráo bửu bối, rồi sai hai nhỏ yêu nầy đi trinh thám tin ta, new bị ta bắt đặng.

Bát Giới nổi nóng giá đinh tía nói rằng:

- Ðã bắt đặng hồ ly tinh mà không đập chết, còn để làm chi?

Tôn Hành mang can rằng:

- Khoan đã, vì chưng ngươi không rõ, ta nhằm sống đặng đem dưng cho nhà vua tra vấn mà lại kiểm của tang. Giả dụ giết đi thì còn ai nhưng đối nại?

Bát Giới nghe rỏ new chịu cất Ðinh ba, Hàn Giả chũm cổ một con Niêm ngư tinh, chén Giới cố gắng cổ Hắc ngư tinh, đồng kéo xuống, rồi nói với nhau rằng:

- May lắm, may lắm! con yêu ăn cắp bửu bối đã bị gia gia bắt đặng rồi! họ chắc ngoài hàm oan nữa.

Tôn Hành trả truyền rước dây sắt, dùi gót hai con quái ấy xiềng vào cội, bảo những sãi giữ gìn, để sáng đang hay, rồi tứ thầy trò những đi ngủ.

Xem thêm: Bộ Phim Hoạt Hình Hay Nhất Thế Giới, 30 Phim Hoạt Hình Chiếu Rạp Hay Nhất Thế Giới

Rạng ngày Tam Tạng dậy, sữa thanh lịch mão áo.

Tôn Hành Giả lấy điệp thông quan, nhị thầy trò đồng bước ra khỏi cửa.

Bát Giới hỏi phệ rằng:

- Sao ko dẫn nhị thằng bợm nầy theo luôn luôn thể?

Tôn Hành trả nói:

- Ðể thầy tâu rỏ trước sau, thì tất cả khâm không nên đi dẫn nó, mình yêu cầu đem làm cho chi.

Nói rồi nhì thầy trò đi mang lại ngọ môn, Tam Tạng thưa với quan hoàng môn rằng:

- Xin đại nhơn vào tâu rằng:

- có sãi ngơi nghỉ Ðại Ðường vưng chỉ Thiên tử, qua tây phương thỉnh kinh, nay xin vào đổi điệp, với xin ghi vào điệp thông quan, đặng trải qua nước khác.

Hoàng môn quan lại vào tâu lại.

Vua Tế Thại truyền chỉ mang lại vào.

Khi ấy Tam Tạng và Tôn Hành Giả bước vào sân chầu, bá quan lại văn vỏ coi thấy Hành giả dị hình, phần đông hãi khiếp thất sắc.

Tam Tạng lạy tạ tung hô ngừng xả.

Còn Tôn Hành mang không lạy, lẹo tay đứng chần ngần kế bên thềm.

Tam Tạng lạy rồi tâu rằng:

- Tôi là Ðường Tăng vưng chỉ thỉnh kinh, xin bệ hạ phê điệp thông quan; đặng tôi qua nước khác, bựa tăng team đức vô cùng.

Vua Tế Thại truyền chỉ đòi Tam Tạng lên dựa ngai rubi Tam Tạng trình điệp.

Vua Tế Thại xem điệp rồi truyền nội nhị nói ghế gấm thêu mời Tam Tạng ngồi, Tam Tạng tạ ơn rồi ngồi xuống.

Vua Tế Thại phán rằng:

- Vua Ðại Ðường lựa chọn đặng Hòa Thượng chơn tu, đi thỉnh khiếp chẳng năn nỉ lao khổ. Còn sải ác tăng nước trẩm, quen nghề trộm cắp khi vua.

Tam Tạng chắp tay tâu rằng:

- Chẳng hay những sải lúc vua và trộm cắp đồ gia dụng chi?

Vua Tế Thại phán rằng:

- Trẩm làm cho vua Tế Thại nầy, to hơn các nuớc cỏi Tây vức, bắt buộc thường năm những lân quốc cống sứ luôn luôn. Là cũng vì chưng cái tháp quà trong chùa Kim quang, trên từng chót bao gồm bửu bối buộc phải hào quang đãng chiếu sáng, đêm tối tỏ rạng như ban ngày. Giải pháp ba trong năm này bị các sải chùa nầy ăn cắp bữu bối yêu cầu mất chiếu hào quang, các nước không cống lễ, trẩm giận biết dường nào.

Tam Tạng lẹo tay tâu rằng:

- bệ hạ hồ nghi còn sái. Ngày qua bần tăng vào cửa thành, gặp mười mất sãi có gông xiềng thảm thiết, tôi hỏi ra là sãi bị hàm oan! Ðến buổi tối tôi lại quét tháp vàng, thầy trò tôi đã bắt đặng cặp yêu thương trộm bữu bối.

Vua Tế Thại mừng cuống phán hỏi rằng:

- Yêu ăn trộm bây giờ ở đâu?

Tam Tạng tâu rằng:

- học tập trò tôi bắt đặng còn xiềng bọn chúng nó tại miếu Kim quang.

Vua Tế Thại truyền chỉ sai Câm y thị vệ dẩn binh ngự lâm mang đến chùa Kim quang, dẫn yêu tặc về thường tra vấn.

Tam Tạng tâu rằng:

- tuy Cẫm y thị vệ khỏe mạnh mặc lòng, song phải có đệ tử tôi đi theo, mới bắt đặng.

Vua Tế Thại phán hỏi rằng:

- Ðệ tử thầy sinh hoạt đâu?

Tam Tạng chỉ Hành Giả cơ mà tâu rằng:

- Nó đứng lẹo tay bên dưới thềm đó.

Vua Tế Thại ngó ra kinh hãi phán rằng:

- Thầy giỏi quá chừng, sao môn đệ dị hình như vậy?

Tôn Hành mang nói trước rằng:

- hoàng thượng nhắm tài tướng mạo mà lựa chọn người, không giống nào lấy thùng mà lại lường nước biển! nếu tìm người xuất sắc tướng thì bắt làm sao đặng yêu?

Vua Tế Thại không còn giựt mình, ngay thức thì vui vẻ phán rằng:

- Thánh tăng nói bắt buộc lắm! Trẩm hiện giờ không luận tướng mạo mạo, miễn bắt yêu rước bữu bối lại là quý mà lại thôi.

Phán rồi, truyền quan liêu đương giá bán dọn kiệu tám người khiêng, cùng lọng xoàn với vật lể bộ; mời Tôn Hành giả lên kiệu, Cẫm y thị vệ theo hầu, quân nạt mặt đường inh õi.

Giây phút đến chùa Kim quang, Sa Tăng, bát Giới ngở là khâm sai vưng chỉ bắt yêu, nên bằng hữu ra nghinh tiếp; ngó thấy Tôn Hành trả ngồi chong ngách trong kiệu, chén bát Giới cười ngất nói rằng:

- Ðại ca đả huờn hình củ rồi!

Tôn Hành Giả cách xuống kiệu hỏi rằng:

- Ta huờn hình cũ làm cho sao?

Bát Giới nói:

- Anh ngồi kiệu lớn, có bạn che lọng vàng, thì huờn hình cũ là hầu vương khi trước.

Tôn Hành giả nói:

- mau mau dẫn cặp yêu giải mang lại bệ rồng cho đại vương tra vấn.

Bát Giới dẫn một đứa, Sa Tăng dẫn một đứa đi theo.

Còn Tôn Hành mang lên kiệu khiêng thẳng cho triều.

Ðoạn giải hai nhỏ yêu vào thềm ngọc, Vua Tế Thại cách xuống ngai, dìu đi Tam Tạng đi coi yêu thương tặc, bá quan lại văn võ cũng theo xem. Ngó thấy tất cả một nhỏ yêu lô má có triềm mặc gần kề đen, mỏ nhọn răng fe lẽm! Còn một nhỏ yêu kia domain authority trơn bụng lớn, miệng rộng răng dài. Ấy là cá leo thành tinh.

Vua Tế Thại phán hỏi rằng:

- các ngươi là hồ ly ở đâu, phe đảng bao nhiêu, tên chúng ta chi, ăn trộm bửu bối năm nào, buộc phải khai mang lại trẫm rõ?

Hai bé quái quì xuống tâu rằng:

- bí quyết ba năm kia ngày mồng một mon bảy, Vạn Thánh long vương nghỉ ngơi phía đông nam biện pháp thành vua trăm dặm, tại núi loạn thạch, rượu cồn Bích ba dưới mặt đáy ao lớn. Vạn Thánh long vương sinh đặng Vạn Thánh công chúa, tuyển chọn Cửu Ðầu phò mã thần thông quãng đại, ngày mồng một mon bảy, thân phụ vợ quý ông rễ đồng cho tháp đá quý hóa mưa ngày tiết một đám, rồi đánh tráo hột Xá lợi bên trên tháp mang lại động Bích ba, Vạn Thánh công chúa lại đánh cắp cỏ bỏ ra của Tây vương mẫu mã đêm về rước hột xá lợi đặt lên bụi cỏ ấy mang lại êm, hào quang đãng chiếu sáng bởi hai, ban đêm càng tỏ hơn ban ngày nữa. Phò Mã sai cửa hàng chúng tôi đi thàm thính, chớ cửa hàng chúng tôi không phải là người ăn cắp báu này. Nay bị bắt thì cứ thiệt khai ngay, ko phải nói dối.

Khi ấy Vua Tế Thại nghe rõ, tức tốc phán hỏi rằng:

- Ðã khai rõ ràng, sao còn đậy tên họ?

Bôn ba nhi Bá tâu rằng:

- Tôi là Niêm ngư tinh, hiệu dạt dẹo nhi Bá. Còn thằng này là Hắc ngư tinh, hiệu cha bá nhi Bôn.

Vua Tế Thại truyền Cẩm y thị vệ giam hai bé quái vào ngục. Cùng ban chỉ tha hết các sãi chùa Kim quang.

Tức thì truyền dọn yến chay trên đền tỳ hưu mà đãi yến, tạ ơn bốn thầy trò Ðường Tăng bắt đặng yêu gian.

Khi tư thầy trò ngồi vào trong tiệc, Vua Tế Thại phán hỏi rằng:

- Chẳng tốt pháp danh thánh tăng là chi?

Tam Tạng chắp tay tâu rằng:

- bần tăng họ Trần, pháp danh Huyền Trang, nhờ ơn Thiên tử mang đến họ Ðường theo hiệu nước, lại để hiệu là Tam Tạng.

Vua Tế Thại phán hỏi rằng:

- Còn mấy vị cao thứ họ tên chi?

Tam Tạng tâu rõ vân vân. Rồi thầy trò đồng ăn uống tiệc.

Vua Tế Thại bưng chén rượu đưa mang đến Tam Tạng và phán rằng:

- Xin thánh tăng định ông sãi nào mang binh bắt yêu ăn uống trộm?

Tam Tạng tâu rằng:

- Nhứt định học tập trò bự của tôi là Tôn ngộ ko đi toàn thắng.

Tôn Hành đưa vòng tay nói rằng:

- Tôi xin phụng mạng.

Vua Tế Thại phán rằng:

- Tôn trưởng lão đã chịu đựng đi mà ý muốn dụng từng nào nhơn mã?

Khi ấy bát Giới nghe nói nín ko đặng, ngay lập tức nói lớn rằng:

- Binh mã bao nhiêu mà cự mang đến lại yêu quái! nay tôi vẫn no say cũng cám ơn Bệ hạ; tôi xin theo trợ chiến cùng với sư huynh, bắt yêu thương quái bên cạnh đó nháy mắt.

Vua Tế Thại hí hửng phán rằng:

- bạn bè chúng tôi tất cả binh khí tùy thân chớ vật tầm hay được sử dụng sao cho xứng?

Vua Tế Thại liền rót hai chén bát rượu lớn, đưa cho Hành mang và bát Giới nhưng mà phán rằng:

- nhị vị trưởng lão uống bát rượu bỏ thêm oai.

Hai bạn bè uống rồi, xin dẫn cặp yêu thương ra, đặng rước theo có tác dụng cớ.

Vua Tế Thại truyền Cẩm y thị vệ dẫn cặp yêu thương ra.

Hai bạn bè một bạn cặp nách một bé yêu, đồng đằng vân cất cánh thẳng qua hướng Ðông Nam.