GIẢI BÀI TẬP HÓA 10 TRONG SGK

Giải bài xích tập trang 13, 14 bài 2: phân tử nhân nguyên tử - Nguyên tố chất hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: nhân tố hoá học là hầu hết nguyên tử tất cả cùng...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trong sgk


Bài 1 trang 13 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố hoá học là số đông nguyên tử tất cả cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron với số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học 10

 Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một yếu tắc hoá học vì nó mang lại biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A với số hiệu nguyên tử z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố cacbon tất cả hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% cùng
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Xem thêm: Phim Hoạt Hình 3D Hay Nhất Thể Giới, Phim Hanh Dong 3D Hay Nhat 2016

Bài 4 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hãy khẳng định diện tích phân tử nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các yếu tắc sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học tập 10

Đồng bao gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần tỷ lệ của từng đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là thành phần % của đồng vị 65Cu. Ta gồm :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy yếu tố 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho khối lượng riêng của nước là một trong g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> cân nặng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H bao gồm trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học tập 10

Oxi tự nhiên và thoải mái là một láo hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi các loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ từng đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi bao gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10

Agon tách bóc ra từ không khí là láo lếu hợp bố đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở đk tiêu chuẩn.